آنیوو گایز !!! Lantern23.blog.ir

   چطورین بچه ها؟؟؟ 

   بخونید این رو توروخدا...
   خواهش میکنم قهر کردن را فراموش کنید
   مخصوصا با آدم های مهم زندگیتان...!!
   اصلا من نمیدانم چه کار مزخرفیست این قهر کردن!
   اصلا چرا باید دو نفر که یکدیگر را دوست دارند
   و باهم خاطره های زیادی دارند 
   و از تمام زندگی هم خبر دارند...
   با یکدیگر قهر کنند؟!!
   به نظر من که اصلا در شخصیت آدم نیست!!
   آدم فکر دارد ، منطق دارد 
   توانایی حرف زدن دارد!!
   چرا قهر؟! چرا دلخوری؟!
   اگر زبان یکدیگر را بلد باشید هیچوقت قهر نمیکنید!
   و آدمها دقیقا هیچوقت به دنبال یادگیری 
   چیز هایی که به دردشان بخورد نمیروند!!!

   همتونو دوس دارم!!! cafe-webniaz.ir