آنیوو گایز !!! Lantern23.blog.ir

   این چند خط رو با دقت بخونین (بعضیا)

   هرگز احساس با تقوا بودن نکن. 
   هرگز تظاهر نکن که حق با توست. 
   هرگز گرفتار این دام نشو.
   هرگز فکر نکن که دیگری خطاکار است. 
   اگر احساس کنی که حق با توست، همیشه دیگران را سرزنش میکنی و میپنداری که آنان اشتباه میکنند. 
   هیچکس را محکوم نکن و به خودت مغرور نشو. مردم را همانگونه که هستند بپذیر. 
   بی هیچ قضاوتی. آنان اینچنین هستند و تو کیستی که بگویی آنان درست هستند یا نادرست؟ اگر دیگران در خطا باشند رنجش را میکشند و اگر بر حق باشند برکتش را میبرند. ولی تو کیستی که محکوم کنی؟ 

     مواظب خودتون باشید :)

     همتونو دوس دارم!!! cafe-webniaz.ir